lomakkeet maksatustilanne yhteystiedot
iaet

Enimmäisaika

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 5 päivältä viikossa ja enintään 300, 400 tai 500 työttömyyspäivältä.

Jaksotus

Työsuhteen päättyessä maksettu korvaus (ns. kultainen kädenpuristus) siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Tätä kutsutaan jaksottamiseksi. Jaksotusaikaa kuluttavat päivät maanantaista perjantaihin.

Jälkisuoja

Palkansaajakassasta eronnut ja 1 kuukauden sisällä yrittäjäkassaan liittynyt henkilö, joka jää työttömäksi ennen kuin hän on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon, voi olla oikeutettu siihen ansiopäivärahaan, jota hänelle maksettaisiin, jos hän olisi edelleen palkansaajakassan jäsen. Jälkisuoja koskee yhtä lailla yrittäjäkassasta eronneita ja palkansaajakassaan kuukauden kuluessa liittyneitä henkilöitä.

Karenssi

Tarkoittaa työ- ja elinkeinotoimiston asettamaa korvauksetonta määräaikaa, joka voi seurata esimerkiksi irtisanoutumisesta tai työstä kieltäytymisestä. Pääsääntöisesti ansiopäivärahaan ei ole oikeutta karenssin ajalta.

Korotettu ansio-osa

Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta osasta sekä ansioon suhteutetusta osasta. Jos henkilö täyttää korotetun ansio-osan saamisen edellytykset, ansioon suhteutettu osa maksetaan korotettuna.

Lausunto

Työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautumisen jälkeen TE-toimisto lähettää kassaan työvoimapoliittisen lausunnon siitä, täyttyvätkö ansiopäivärahan saamisen työvoimapoliittiset edellytykset. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain, jos lausunto on esteetön ja muut ansiopäivärahan saamisen edellytykset täyttyvät. Jos kassalla ei ole käytössään työvoimapoliittista lausuntoa, ansiopäivärahahakemusta ei voida käsitellä, eikä ansiopäivärahaa voida maksaa.

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeudella tarkoitetaan sitä, että tietyn ikäinen henkilö voi saada ansiopäivärahaa, vaikka 500 päivän enimmäisaika on täyttynyt.

Lomakorvaus

Työsuhteen päättyessä pitämättä jääneestä vuosilomasta maksettu korvaus.

Lomaraha

Lomaraha eli ns. lomaltapaluuraha on pääsääntöisesti suuruudeltaan 50 prosenttia vuosiloma-ajan palkasta. Työnantaja maksaa lomarahaa työehtosopimuksen, työsopimuksen tai työpaikalla noudatetun käytännön perusteella.

Omavastuuaika

Omavastuuaika tarkoittaa työttömyyden alkaessa asetettavaa korvauksetonta aikaa. Omavastuuaika on 7 täyttä työpäivää vastaava aika. Omavastuuaikaan ei voida lukea päiviä, joilta henkilöllä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Palkkatodistus

Työnantajan erikseen laatima todistus maksetuista palkkaeristä tietyltä ajalta. Ansiopäivärahaa haettaessa palkkatodistus tulee toimittaa kassaan yleensä työttömyyttä edeltävältä 26 kalenteriviikolta, jotka voidaan lukea työssäoloehtoon.

Päätoiminen yrittäjä

Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii, työllistyykö henkilö päätoimisesti yritystoiminnassa. Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Sivutoiminen yrittäjä

Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii, työllistyykö henkilö yritystoiminnassa pää- vai sivutoimisesti. Sivutoiminen yrittäjyys ei ole este ansiopäivärahan maksamiselle, jos muut edellytykset täyttyvät. Jos sivutoimisesta yritystoiminnasta on ansiotuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna.

Soviteltu ansiopäiväraha

Osittain työllistyneelle voidaan tietyin edellytyksin maksaa soviteltua ansiopäivärahaa. Sovitellussa ansiopäivärahassa huomioidaan työtulon vaikutus.

Suojaosa

Ansiopäivärahaa saava henkilö voi tienata 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän kalenteriviikon aikana ilman, että tulot vaikuttavat vähentävästi ansiopäivärahaan. Suojaosalla tarkoitetaan summaa, jolta osin tulot eivät vähennä lainkaan ansiopäivärahan määrää. Soviteltu päiväraha

Työssäoloehto

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että henkilö on ollut työelämässä riittävän ajan. Tätä edellytystä kutsutaan työssäoloehdoksi. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilöllä on jäsenyysaikana vähintään 26 kalenteriviikkoa sellaista työtä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (26 viikkoa sovelletaan, jos henkilöllä on vähintään yksi työssäoloehtoa kerryttävä viikko 30.12.2013 alkaen) ja palkka on vähintään työehtosopimuksen mukaista. Jollei alalla ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 187 euroa kuukaudessa vuonna 2017.

Vuosiloma-ajan palkka

Vuosiloma-ajan palkka on henkilölle maksettua palkkaa pidetyn vuosiloman ajalta.

iaet-kassa

IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu akavalainen työttömyyskassa, joka maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia.

IAET-kassa on Suomen suurimpia työttömyyskassoja.

työttömyysturvasanasto
ohje tyottömälle ja lomautetulle