lomakkeet maksatustilanne yhteystiedot
iaet

Työttömyyskassojen maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksenalaista tuloa. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkansaajan verokorttia, portaikkoverokorttia tai muutosverokorttia.

Ansiopäiväraha

Palkansaajan verokortti

  • Työttömyyskassat saavat 1.2.2014 voimaantulevat ennakonpidätystiedot suorasiirtona verottajalta. Näitä verokortteja ei tarvitse erikseen toimittaa kassaan.
  • Työttömyyskassa voi käyttää suorasiirtona tulleiden verokorttien ennakonpidätyksen toimittamistapana vain vaihtoehtoa A (palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys).
  • Jos henkilö on hakenut kesken vuotta muutosverokortin palkkaa varten, uusi verokortti palkkakertymätietoineen tulee toimittaa työttömyyskassalle etuutta haettaessa. (Huom! Henkilö voi myös hakea uuden muutosverokortin puhtaasti etuutta varten.) Verokortin voi toimittaa kassaan sähköisesti eAsiointi-palvelun kautta.
  • Ennakonpidätys on aina vähintään 20 prosentin suuruinen.
  • Kun palkkaa varten määrättyä verokorttia käytetään työttömyysetuuksien ennakonpidätyksessä, on pidätys 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkan ennakonpidätyksessä.
  • Jos hakija saa korotettua ansio-osaa, korotetaan pidätystä 4 prosenttiyksiköllä.

Portaikkoverokortti

  • Portaikkoverokortti lähetetään alkuperäisenä kassalle.
  • Ennakonpidätys on aina vähintään 20 prosenttia huolimatta portaikkoverokortin tiedoista.

Muutosverokortti etuutta varten

  • Omia ennakonpidätystietojaan voi tarkistaa pitkin verovuotta ja mikäli niihin tarvitaan muutosta, antaa verottaja pyynnöstä muutosverokortin työttömyysetuuksien pidätystä varten.
  • Ennakonpidätys tehdään aina etuutta varten myönnetyn muutosverokortin mukaisella prosentilla.

Korotukset johtuvat siitä, että sosiaalietuuksista ei varsinaisessa verotuksessa saa tehdä kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä eikä tulonhankkimisvähennystä. Verohallinto suosittelee hakemaan muutosverokortin "etuutta varten", jolloin ennakonpidätys tehdään aina muutosverokortin mukaisella prosentilla, eli siihen ei tehdä palkkaverokortteihin liittyviä korotuksia eikä alennuksia.

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvauksen ennakonpidätyksessä palkkaa varten määrättyjä ennakonpidätysprosentteja alennetaan 3 prosenttiyksiköllä (pois lukien portaikkoverokortti ja muutosverokortti etuutta varten).

Kulukorvaus

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettava kulukorvaus on verotonta tuloa.

Ennakonpidätyksen toimittaminen, jos kassalla ei ole pidätystietoja

Mikäli työttömyyskassalla ei ole ennakonpidätyksen toimittamista varten tarvittavia tietoja eikä hakijalta verokorttia, ennakonpidätys toimitetaan 1.2.2014 alkaen seuraavan taulukon mukaan.

Työttömyysturvalain mukainen
korvaus euroa/päivä

Ennakonpidätysprosentti

0,17    -   26

20

26,01    -   39

25

39,01    -   51

30

51,01    -   66

35

66,01    - 100

40

100,01  - 156

45

156,01  -

50

iaet-kassa

IAET-kassa on vuonna 1969 perustettu akavalainen työttömyyskassa, joka maksaa jäsenilleen lakisääteisiä etuuksia.

IAET-kassa on Suomen suurimpia työttömyyskassoja.

työttömyysturvasanasto
ohje tyottömälle ja lomautetulle